STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH22: Origato Chiến Thắng Số 80 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 3545 632
2 CH66: Origato Ngô Thì Nhậm 50 Ngô Thì Nhậm, Q. Hà Đông, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 206 0898